Artikel 1 – Definities 

ACCOUNT 

Het account dat je als Werkzoekende of Opdrachtgever kunt aanmaken via de Website van Radioloog.nu. Met een account kan al dan niet betaald gebruik worden gemaakt van alle functionaliteiten binnen het besloten gedeelte van de Website. 

ALGEMENE VOORWAARDEN 

Deze Algemene Voorwaarden. 

DIENST 

De diensten van Radioloog.nu, waaronder maar niet beperkt tot het aanbieden van Accounts via de Website aan Gebruikers. 

GEBRUIKER 

Een natuurlijke of rechtspersoon met een Account. Dit kan zowel een Werkzoekende als een Opdrachtgever zijn. 

Radioloog.nu 

Radioloog.nu is een handelsnaam van Docabroad vof, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 76959406. 

OPDRACHTGEVER 

Een natuurlijke of rechtspersoon waarmee Radioloog.nu een overeenkomst heeft gesloten. 

PARTIJ OF PARTIJEN 

Radioloog.nu en Opdrachtgever individueel of tezamen. 

WERKZOEKENDE 

Een natuurlijke persoon, waaronder een ZZP’er, die geen Opdrachtgever is en die gebruikmaakt van een Dienst van Radioloog.nu. 

WEBSITE 

De Website Radioloog.nu, een platform voor het samenbrengen van werkgevers (Opdrachtgevers) en Werkzoekenden.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid 

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle voorstellen, aanbiedingen, offertes, opdrachten en overige overeenkomsten tussen Radioloog.nu en Opdrachtgever, voor zover deze betrekking hebben op de Diensten van Radioloog.nu en er geen afwijkende voorwaarden van toepassing zijn verklaard. 

2.2 Deze Algemene Voorwaarden vervangen de Algemene Voorwaarden van eerdere datum. 2.3 Eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet van toepassing en worden door Radioloog.nu uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

2.4 Indien een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden of de daarbij behorende overeenkomst niet geldig, onverbindend of in strijd is met een bepaling van dwingend recht, blijven de overige bepalingen uit de Algemene Voorwaarden of overeenkomst onverminderd van kracht. Niet rechtsgeldige bepalingen zullen in onderling overleg tussen Radioloog.nu en Opdrachtgever worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de nietige of vernietigde bepalingen. 

2.5 Afspraken die afwijken van deze Algemene Voorwaarden, zijn slechts bindend indien Radioloog.nu zich daarmee uitdrukkelijk schriftelijk akkoord heeft verklaard. 

2.6 Bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden die naar hun aard bedoeld zijn om voort te duren na beëindiging van een overeenkomst blijven van kracht. 

Artikel 3 – Afwijkingen en wijzigingen 

3.1 Indien er sprake is van een overeengekomen afwijking van deze Algemene Voorwaarden, is deze slechts geldig ten aanzien van de overeenkomst waarop de afwijking van toepassing is verklaard. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan een eerder overeengekomen afwijking voor toekomstige overeenkomsten. 

3.2 Radioloog.nu heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Radioloog.nu zal de Opdrachtgever op de hoogte stellen van een wijziging, tenzij het een niet-significante wijziging betreft die noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering van Radioloog.nu. 

Artikel 4 – Totstandkoming van de overeenkomst 

4.1 Alle voorstellen, aanbiedingen, offertes, opdrachten en overeenkomsten van Radioloog.nu, alsmede door Radioloog.nu opgegeven prijzen, vergoedingen en termijnen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of overeengekomen. 

4.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand indien Radioloog.nu dit schriftelijk heeft bevestigd.

 

Artikel 5 – Uitvoering van de overeenkomst 

5.1 Partijen zullen overeenkomsten en deze Algemene Voorwaarden naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed ondernemerschap uitvoeren. 

5.2 Indien tijdens de uitvoer van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoer van de overeenkomst noodzakelijk is om de overeenkomst of Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen, zullen Partijen daarover tijdig in overleg treden. 

Artikel 6 – Betalingsvoorwaarden 

6.1 Opdrachtgever is te allen tijde gehouden elke door Radioloog.nu ingediende nota binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum te voldoen. Indien een nota niet binnen deze periode is betaald, is Opdrachtgever vanaf dat moment zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim en een rente van 1% per maand verschuldigd, waarbij een deel van een maand tot een volle maand wordt gerekend. Opschorting van betaling of verrekening is aan Opdrachtgever niet toegestaan. 

6.2 Opdrachtgever heeft de mogelijkheid om het bedrag van de factuur door middel van automatische incasso binnen de overeengekomen termijn van het door de Opdrachtgever opgegeven bankrekeningnummer af te schrijven. Indien geen termijn is overeengekomen, bedraagt deze 14 kalenderdagen na factuurdatum. Opdrachtgever zorgt voor voldoende saldo op het door Opdrachtgever opgegeven bankrekeningnummer voor automatische incasso. 

6.3 Alle kosten van inning van de openstaande nota’s komen geheel voor rekening van Opdrachtgever. De vergoeding voor buitengerechtelijke kosten worden gesteld op minimaal 15% van de verschuldigde hoofdsom exclusief rente met een minimum van € 250,= (tweehonderdvijftig euro) per vordering. Deze vergoeding zal steeds, zodra rechtsbijstand door Radioloog.nu of door de derde die tot ontvangst van de betaling gerechtigd is, wordt ingeroepen, respectievelijk de vordering door Radioloog.nu of die derde ter incasso uit handen is gegeven, zonder enig nader bewijs in rekening worden gebracht en door Opdrachtgever verschuldigd zijn. Indien de daadwerkelijke kosten hoger zijn dan 15%, is Radioloog.nu of de derde gerechtigd deze daadwerkelijke kosten in rekening te brengen. 

6.4 In geval van verzuim van de Opdrachtgever is Radioloog.nu gerechtigd om haar Diensten op te schorten. Opdrachtgever is ook gedurende deze periode van opschorting gehouden openstaande nota´s te voldoen. Radioloog.nu heeft daarnaast het recht de overeenkomst met Opdrachtgever met onmiddellijke ingang te beëindigen of de Dienst te staken, indien Opdrachtgever ten aanzien van enige factuur in verzuim is. Radioloog.nu kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade die het gevolg is van het beëindigen van de overeenkomst, opschorting of staking van de Dienst op grond van dit artikel. 

6.5 Vorderingen die ontstaan ten gevolge van onmiddellijke beëindiging op grond van artikel 6.3, zijn onmiddellijk opeisbaar zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is.

6.6 In geval van liquidatie, faillissement, surseance van betaling van de Opdrachtgever dan wel indien er beslag is gelegd ten laste van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van Radioloog.nu op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. 

Artikel 7 – Aansprakelijkheid en vrijwaring 

7.1 Radioloog.nu spant zich in de Dienst naar behoren te verlenen. Indien Opdrachtgever van mening is dat Radioloog.nu deze verplichting niet nakomt, dient Opdrachtgever – uiterlijk binnen één maand na het ontstaan of na het bekend worden van de schade – een schriftelijke klacht terzake in te dienen bij Radioloog.nu en daarbij aan te tonen dat de schade het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Radioloog.nu, voordat er enig recht op schadevergoeding van Opdrachtgever ontstaat. 

7.2 Iedere aansprakelijkheid van Radioloog.nu tot vergoeding van schade van Opdrachtgever, is beperkt tot ten hoogste 20% van het Opdrachtgeverstarief dat op de overeenkomst van toepassing is met een maximum van € 10.000 (tienduizend euro) per geval. Daarnaast is de aansprakelijkheid van Radioloog.nu beperkt tot twee gevallen per boekjaar. Dit maximum komt te vervallen, indien er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Radioloog.nu. Aansprakelijkheid van Radioloog.nu voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is in alle gevallen uitgesloten. 

7.3 Radioloog.nu schiet in ieder geval niet tekort jegens Opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade indien de tekortkoming of schade direct of indirect gevolg is van: (i) oneigenlijk gebruik van de Website door Opdrachtgever, (ii) de onbereikbaarheid van of vertragingen in de werking van de Website, (iii) onjuiste, onvolledige of niet actuele informatie op de Website, (iv) virussen of andere schadelijke software, (v) dat Radioloog.nu niet of niet langer conform de Algemene Voorwaarden de Dienst kan leveren, (vi) door Opdrachtgever veroorzaakte schade aan een derde, en (vii) overmacht. 

Artikel 8 – Intellectuele eigendom 

8.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, berusten alle intellectuele eigendomsrechten op door Radioloog.nu beschikbaar gestelde werken bij Radioloog.nu, waaronder de merkrechten, auteursrechten, modelrechten en handelsnaamrechten. 

8.2 Opdrachtgever verkrijgt – indien van toepassing – uitsluitend een niet-exclusief gebruiksrecht beperkt tot de duur van de overeenkomst ten opzichte van de aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde werken. 

8.3 Het is Opdrachtgever niet toegestaan de door Radioloog.nu ter beschikking gestelde werken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Radioloog.nu, op welke wijze dan ook te reproduceren, verzenden, verspreiden, aan derden beschikbaar te stellen of te verveelvoudigen.

 

Artikel 9 – Verwerking van persoonsgegevens 

9.1 Partijen zijn gehouden persoonsgegevens vertrouwelijk te behandelen, en te handelen in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en andere geldende wet- en regelgeving. 

9.2 Partijen kwalificeren ieder zelfstandig als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 4 lid 7 AVG. Opdrachtgever is zelfstandig verantwoordelijk voor de verwerking van de door Radioloog.nu aan Opdrachtgever verstrekte persoonsgegevens. 

9.3 Opdrachtgever verleent medewerking indien noodzakelijk voor Radioloog.nu om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen op basis van geldende privacy wet- en regelgeving, zoals indien een Werkzoekende een verzoek indient ter uitoefening van zijn of haar recht op verwijdering (artikel 17 AVG). 

9.4 Opdrachtgever vrijwaart Radioloog.nu tegen elke aanspraak van derden jegens Radioloog.nu in verband met een schending door Opdrachtgever van het bepaalde in dit artikel en vergoedt de daarmee samenhangende door Radioloog.nu gemaakte kosten. 

Artikel 10 – Beëindiging van de overeenkomst 

10.1 Iedere tussen Partijen gesloten overeenkomst wordt aangegaan voor de daarin aangegeven periode. Tussentijdse beëindiging is niet mogelijk, voor zover niet anders is overeengekomen. 

10.2 Opzegging door Opdrachtgever van een overeenkomst dient schriftelijk te gebeuren met inachtneming van een opzegtermijn. Voor zover niet anders is overeengekomen, geldt een opzegtermijn van één maand. De opzegtermijn zal ingaan vanaf de eerste van de maand na schriftelijke opzegging door Opdrachtgever. 

10.3 Radioloog.nu is gerechtigd een tussen partijen gesloten overeenkomst met onmiddellijke ingang tussentijds te beëindigen indien Opdrachtgever ten aanzien van enige factuur in verzuim is conform het gestelde in artikel 6.1. 

10.4 Radioloog.nu kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor schade die het gevolg is van het eenzijdig beëindigen van de overeenkomst op grond van dit artikel. 

10.5 Vorderingen van Radioloog.nu die ontstaan ten gevolge van deze onmiddellijke beëindiging zijn onmiddellijk opeisbaar zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is. 

10.6 Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder behoud van rechten. 

Artikel 11 – Overige bepalingen 

11.1 Op deze Algemene Voorwaarden en de daarbij behorende rechtsverhoudingen, alsmede alle geschillen die daaruit voortvloeien, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

11.2 Alle geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam, tenzij een dwingendrechtelijk wettelijk voorschrift anders voorschrijft.

 

Gebruiksvoorwaarden 

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het moment dat je een account aanmaakt op de website van Radioloog.nu. Bij het aanmaken van een account word je gevraagd akkoord te gaan met deze gebruiksvoorwaarden. 

Je kunt een account aanmaken op de website van Radioloog.nu als je werkzoekende of opdrachtgever bent. Met een Radioloog.nu-account kun je als werkzoekende je cv uploaden in de cv-database, direct solliciteren op vacatures, je sollicitaties inzien en je gegevens beheren. Als opdrachtgever kun je met jouw account de cv-database inzien, vacatures plaatsen, sollicitaties afhandelen en statistieken bekijken. 

DEEL 1: Algemeen 

Artikel 1 – Definities 

ACCOUNT 

Het account dat je als Werkzoekende of Opdrachtgever kunt aanmaken via de Website van Radioloog.nu. Met een account kun je gebruikmaken van alle functionaliteiten binnen het besloten gedeelte van de Website. 

GEBRUIKER 

Een natuurlijke of rechtspersoon met een Account. Dit kan zowel een Werkzoekende als een Opdrachtgever zijn. 

GEBRUIKSVOORWAARDEN 

Deze Gebruiksvoorwaarden. 

Radioloog.nu 

Radioloog.nu is een handelsnaam van Docabroad vof, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 76959406. 

OPDRACHTGEVER 

Een natuurlijke of rechtspersoon die geen Werkzoekende is. 

PARTIJ OF PARTIJEN 

Radioloog.nu en Gebruiker individueel of tezamen. 

WERKZOEKENDE 

Een natuurlijke persoon, waaronder een ZZP’er, die geen Opdrachtgever is.

 

WEBSITE OF Radioloog.nu.

De Website Radioloog.nu, een platform voor het samenbrengen van werkgevers (Opdrachtgevers) en Werkzoekenden. 

Artikel 2 – Toepasselijkheid 

2.1 Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van een Account door Gebruiker. 

2.2 Bij het aanmaken van een Account wordt Gebruiker gevraagd akkoord te gaan met deze Gebruiksvoorwaarden. Gebruiker dient daarom deze Gebruiksvoorwaarden goed door te lezen. 

Artikel 3 – Andere voorwaarden en wijzigingen 

3.1 Naast deze Gebruiksvoorwaarden kunnen andere voorwaarden gelden tussen Partijen, waaronder voorwaarden die zijn vastgelegd in een overeenkomst met Gebruiker, zoals een opdrachtovereenkomst met Opdrachtgever. 

3.2 Radioloog.nu heeft het recht om deze Gebruiksvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. Radioloog.nu zal de Gebruiker op de hoogte stellen van een wijziging, tenzij het een niet-significante wijziging betreft die noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering van Radioloog.nu. 

3.3 Bij het gebruik van het Account zijn steeds de op dat moment geldende Gebruiksvoorwaarden van toepassing zoals vermeld op de Website. 

Artikel 4 – Het Account 

4.1 Het Account van Gebruiker is persoonlijk en niet overdraagbaar. Het is Gebruiker niet toegestaan een Account aan te maken op naam van een ander natuurlijk persoon of andere rechtspersoon. Inloggegevens dienen zorgvuldig te worden bewaard en niet te worden verstrekt. Gebruiker is verantwoordelijk voor de handelingen die met het Account worden uitgevoerd. Gebruiker zal het zo snel mogelijk melden aan Radioloog.nu als Gebruiker op de hoogte is van ongeautoriseerd gebruik van het Account. 

4.2 Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor dat de informatie die Gebruiker in het Account plaatst juist, volledig en actueel is en blijft. Radioloog.nu is niet verplicht de informatie te controleren op juistheid, volledigheid en actueel zijn. Het is Gebruiker niet toegestaan discriminerende, beledigende, misleidende of op een andere manier onbehoorlijke informatie te plaatsen binnen het Account. Radioloog.nu heeft te allen tijde het recht, maar is niet verplicht om, de informatie binnen het Account van Gebruiker te verwijderen, te wijzigen of aan te vullen. Gebruiker vrijwaart Radioloog.nu tegen aanspraken in het kader van het onjuist, onvolledig, onwettig, onbehoorlijk of niet actueel zijn van informatie op de Website.

 

Artikel 5 – Gebruik van het Account 

5.1 Gebruiker dient zich bij het gebruik van het Account te houden aan de wet, de instructies van Radioloog.nu en deze Gebruiksvoorwaarden. Radioloog.nu heeft het recht om het Account van Gebruiker zonder dit van te voren aan te kondigen te verwijderen, in het bijzonder maar niet beperkt tot de gevallen waarin Gebruiker handelt in strijd met de wet, de instructies van Radioloog.nu of deze Gebruiksvoorwaarden. 

5.2 Na het aanmaken van een Account kan Radioloog.nu via telefoon, e-mail of post contact opnemen met Gebruiker over werkgerelateerde zaken, zakelijke boodschappen of het updaten van het Account. Gebruiker kan worden benaderd worden door Docabroad vof.

5.3 Radioloog.nu is nadrukkelijk geen Partij bij een eventuele overeenkomst die tussen Werkzoekende en Opdrachtgever wordt gesloten, noch de totstandkoming daarvan. Radioloog.nu kan daarnaast niet garanderen dat Opdrachtgever een overeenkomst met Werkzoekende sluit. 

Artikel 6 – Intellectueel eigendom 

6.1 De intellectuele eigendomsrechten op werken die toegankelijk zijn op de Website komen uitsluitend toe aan Radioloog.nu of zijn licentiegevers. 

6.2 Het is Gebruiker niet toegestaan om de werken en informatie op de Website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Radioloog.nu, op welke wijze dan ook te reproduceren, verzenden, verspreiden, aan derden beschikbaar te stellen of te verveelvoudigen of op welke wijze ook in een ander document of ander materiaal te verwerken. 

Artikel 7 – Bereikbaarheid en werking van de Website 

7.1 Radioloog.nu spant zich in om de bereikbaarheid en goede werking van de Website continu te waarborgen. Radioloog.nu kan echter niet garanderen dat de Website altijd bereikbaar is en goed werkt. Radioloog.nu is nadrukkelijk niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor niet of verminderde bereikbaarheid van de Website. Daarnaast is Radioloog.nu niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verminderde werking van functionaliteiten, virussen, storingen, beveiliging of het doen en laten van Gebruiker zelf of een door Gebruiker ingeschakelde derde. Gebruiker maakt gebruik van het Account op eigen risico. Aansprakelijkheid van Radioloog.nu voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is in alle gevallen uitgesloten. 

7.2 Radioloog.nu heeft het recht om de Website tijdelijk buiten gebruik te stellen voor het doen van aanpassingen of onderhoud. Daarbij kunnen bepaalde functionaliteiten worden gewijzigd of verwijderd.

7.3 De Website bevat links naar de websites van derden. Door middel van een hyperlink, banner of button op de Website van Radioloog.nu, kan een Gebruiker op de website van een derde terechtkomen. Radioloog.nu is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van deze websites. 

Artikel 8 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

8.1 Op deze Gebruiksvoorwaarden en de daarbij behorende rechtsverhoudingen, alsmede alle geschillen die daaruit voortvloeien, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam, tenzij een dwingendrechtelijk wettelijk voorschrift anders voorschrijft. 

DEEL 2: Gebruiksvoorwaarden voor Werkzoekenden 

Artikel 9 – Gebruik van het Account door Werkzoekende 

9.1 Deel 1 van deze Gebruiksvoorwaarden is van toepassing voor een Werkzoekende met een Account. 

9.2 Werkzoekende moet 16 jaar of ouder zijn om een Account aan te maken. Als Werkzoekende jonger is dan 16 jaar, moet de Website onder toezicht van een ouder, wettelijke voogd of verantwoordelijke volwassene worden gebruikt. 

9.3 Het aanmaken van een Account is vrijwillig. Werkzoekende is niet verplicht te solliciteren of aanbod voor werk te accepteren. Daarnaast is Radioloog.nu niet verplicht om Werkzoekende vacatures of werk aan te bieden. 

9.4 Werkzoekende zal de gegevens van derden die hem of haar via de Website openbaar zijn gemaakt, waaronder maar niet beperkt tot de contactgegevens van Opdrachtgever, alleen gebruiken voor persoonlijke doeleinden en met het oog op het solliciteren op vacatures. Het is voor Werkzoekende niet toegestaan om via de Website verkregen gegevens voor andere doelen te gebruiken. 

9.5 Een Opdrachtgever kan persoonsgegevens van Werkzoekenden inzien, overnemen en bewaren. Radioloog.nu is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de omgang met persoonsgegevens, door Opdrachtgevers. Opdrachtgevers zijn in dat kader zelfstandig verantwoordelijk voor de naleving van geldende privacywetgeving. 

Artikel 10 – Verwijderen van persoonsgegevens 

10.1 Werkzoekende kan zijn of haar Account op ieder moment zelf verwijderen door eerst in te loggen. Als het Account is verwijderd en Werkzoekende in de toekomst opnieuw gebruik wilt maken van de Website, zal Werkzoekende een nieuw Account moeten aanmaken. 

10.2 De gegevens in het Account van Werkzoekende worden niet oneindig bewaard. Daarom dient de Werkzoekende ervoor te zorgen eventuele kopieën van de persoonsgegevens in het Account te maken.

10.3 Voor meer informatie over hoe Radioloog.nu omgaat met de persoonsgegevens van Werkzoekenden, kan worden gekeken in het privacystatement. 

DEEL 3: Gebruiksvoorwaarden voor Opdrachtgevers 

Artikel 11 – Het Account van Opdrachtgever 

11.1 Deel 1 van deze Gebruiksvoorwaarden is van toepassing voor de Opdrachtgever. 

11.2 Door akkoord te gaan met de Gebruiksvoorwaarden bevestigt de persoon die het Account aanmaakt bevoegd te zijn om namens Opdrachtgever een Account aan te maken, daarvan gebruik te maken en akkoord te gaan met de Gebruiksvoorwaarden. 

Artikel 12 – Gebruik van het Account door Opdrachtgever 

12.1 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de kwaliteit, volledigheid en juistheid van de informatie in door Opdrachtgever aangeleverde (vacature)teksten en informatie. Teksten die niet aan de kwaliteitseisen voldoen, zoals met betrekking tot opmaak, volledigheid of juistheid, kunnen te allen tijde door Radioloog.nu worden verwijderd. 

12.2 Opdrachtgever zorgt ervoor dat de vacatures en het eigen Account actueel zijn. Dit betekent dat Opdrachtgever enkel vacatures plaatst op de Website die op dat moment werkelijk openstaan bij Opdrachtgever. Daarnaast zal Opdrachtgever geen dubbele of verouderde vacatures op de Website laten staan of vacatures gebruiken als leadgenerator, lokkertje of voor Google optimalisatie. De sollicitaties van Werkzoekenden ouder dan een jaar zullen niet meer zichtbaar zijn binnen het Account van Opdrachtgever. Wanneer een sollicitatie de status ´Afgewezen´ heeft gekregen, is deze na twee weken niet meer zichtbaar.

12.3 Radioloog.nu is niet verplicht om (vacature)teksten en overige informatie afkomstig van Opdrachtgever te screenen voordat deze op de Website worden geplaatst. 

Artikel 13 – Persoonsgegevens van Werkzoekenden 

13.1 Opdrachtgever behandelt alle persoonsgegevens van Werkzoekenden zorgvuldig en vertrouwelijk, en zal deze persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met geldende privacywetgeving en alleen voor de doelen waarvoor de gegevens aan Opdrachtgever zijn verstrekt. 

13.2 Opdrachtgever garandeert de persoonsgegevens van Werkzoekenden slechts te gebruiken voor de vervulling van eigen openstaande vacatures, en niet aan te zullen wenden voor enig ander doel dan om Werkzoekenden aan een baan te helpen.

13.3 Opdrachtgever is zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens van Werkzoekenden en dus volledig zelfstandig verantwoordelijk voor de naleving van geldende privacywetgeving. Opdrachtgever vrijwaart Radioloog.nu voor eventuele hieruit voortvloeiende schade of aansprakelijkheid, met inbegrip van boetes.

13.4 Opdrachtgever verleent volledige medewerking aan Radioloog.nu indien noodzakelijk voor Radioloog.nu om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen, waaronder op grond van privacywetgeving, zoals wanneer een Werkzoekende een verzoek indient ter uitoefening van zijn of haar privacyrechten. 

Artikel 14 – Betalingsvoorwaarden 

14.1 Opdrachtgever maakt gebruik van een gratis of betaalde dienst, aangeboden door Radioloog.nu. Opdrachtgever dient het overeengekomen verschuldigde bedrag te betalen volgens de op de factuur aangegeven wijze dan wel door middel van automatische incasso, binnen 14 dagen na factuurdatum. 

14.2 Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Indien er geen tijdige betaling heeft plaatsgevonden, zal Radioloog.nu de Opdrachtgever aan het verzuim herinneren. Indien dat niet leidt tot betaling, kan het incassotraject verder worden overdragen aan een gerechtsdeurwaarder- en incassokantoor. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten alsmede een wettelijke rente, zullen dan op de Opdrachtgever worden verhaald. De rente over het opeisbaar bedrag zal per maand worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van de declaratie. Een gedeelte van een maand zal voor een volle maand worden gerekend. 

14.3 In geval van verzuim van de Opdrachtgever is Radioloog.nu gerechtigd om het gebruik van het Account op te schorten. Opdrachtgever is ook gedurende de periode van opschorting gehouden de afgesproken bedragen per periode te voldoen. Radioloog.nu is daarnaast gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen of het gebruik van het Account te staken, indien Opdrachtgever ten aanzien van enige factuur in verzuim is. Radioloog.nu kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade die het gevolg is van het eenzijdig beëindigen van de Overeenkomst op grond van dit artikel. 

14.4 Indien de Opdrachtgever het verschuldigde bedrag (factuurbedrag vermeerderd met wettelijke verhoging en wettelijke rente), niet binnen achtenveertig (48) dagen na factuurdatum heeft voldaan, is Radioloog.nu gerechtigd om het Account van Opdrachtgever te verbergen dan wel te verwijderen. 

14.5 In geval van liquidatie, faillissement, surseance van betaling dan wel indien er beslag is gelegd ten laste van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van Radioloog.nu op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.